Αργυρός Κύκλος

Οι 50 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Μέτρο θα επωφεληθούν από τις υπηρεσίες του «Αργυρού Κύκλου Υπηρεσιών» όπως περιγράφονται πιο κάτω:

Καθορισμός Αναγκών

Κατά την ένταξη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στον «Αργυρό Κύκλο Υπηρεσιών» θα πραγματοποιηθεί αποτύπωση των αναγκών που παρουσιάζονται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε θέματα κυκλικής οικονομίας, μέσω ειδικά διαμορφωμένων εργαλείων.

Διεξαγωγή Τριήμερου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Τα στελέχη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων θα παρακολουθήσουν τριήμερο εκπαιδευτικό εργαστήριο όπου, μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας, πως αυτές εντάσσονται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και με ποιο τρόπο γίνεται ο εντοπισμός ευκαιριών εφαρμογής των αρχών κυκλικής οικονομίας σε προϊόντα και υπηρεσίες και πως θα επιτευχθεί η εναρμόνιση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με το σχετικό Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.

Επιχειρηματική καθοδήγηση

Θα πραγματοποιηθεί διαγνωστική αξιολόγηση σε κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση με τελικό στόχο την ανάπτυξη ειδικά διαμορφωμένου πλάνου εφαρμογής κυκλικών δράσεων. Στο πλάνο εφαρμογής των κυκλικών δράσεων θα εντοπίζονται οι τομείς που χρήζουν βελτίωση στην ξενοδοχειακή επιχείρηση και θα προτείνονται σχετικές βελτιωτικές ενέργειες.

Συνοπτική περιγραφή του «Αργυρού Κύκλου Υπηρεσιών», παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα:

Κατηγορία Επιλέξιμης Υπηρεσίας Περιγραφή Επιλέξιμης Υπηρεσίας Αριθμός Δικαιούχων Ποσό Χορηγίας € Ποσοστό Χρηματοδότησης
Αργυρός Κύκλος Υπηρεσιών
  • Αποτύπωση αναγκών σε θέματα κυκλικής οικονομίας
  • Παροχή 3-ήμερου εκπαιδευτικού εργαστηρίου Κυκλικής Οικονομίας
  • Ανάπτυξη Εργαλείων για εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας
  • Εκπαίδευση προσωπικού
  • Ετοιμασία Πλάνου Εφαρμογής Κυκλικών Δράσεων
  • Επιχειρηματική καθοδήγηση
50 Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 10.700 100%