Πληροφορίες Μέτρου

Το Μέτρο αποσκοπεί στην προαγωγή και εμπέδωση της κυκλικής οικονομίας ανάμεσα στις Κυπριακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, μέσα από την δημιουργία σχετικού Σχήματος Πιστοποίησης και την παροχή σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και καθοδήγησης προς τις επιχειρήσεις αυτές.

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της εφαρμογής του Μέτρου, περιλαμβάνεται η παροχή καθοδήγησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων των Λειτουργών του Υφυπουργείου Τουρισμού μέσω Εργαστηρίου Κυκλικής Οικονομίας, με στόχο την κατανόηση της κυκλικής οικονομίας και την εφαρμογή της στον Ξενοδοχειακό κλάδο.

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ

Προώθηση Κυκλικών Δράσεων σε Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις και Πιστοποίηση με σχετικό Σχήμα Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1,4 εκατομμύρια ευρώ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ποσοστό χρηματοδότησης 100% (Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας – De minimis)

Αργυρός Κύκλος Υπηρεσιών: 10.700 €
Χρυσός Κύκλος Υπηρεσιών: επιπρόσθετη χορηγία 17.700 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Αδειούχες ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα ανεξαρτήτου μεγέθους που έχουν εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού ή οι μη αδειοδοτημένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν δυνάμει του Άρθρου 18 του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου (34(I)/2019), βάσει σχετικής βεβαίωσης που εκδίδει το Υφυπουργείο Τουρισμού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ιανουάριος 2022 – Μάρτιος 2026

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ

Μέχρι τις 31 Ιουλίου 2022, 11:30 π.μ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ

O Οδηγός Εφαρμογής του Μέτρου περιλαμβάνει όλη τη πληροφόρηση που αφορά το Μέτρο (για παράδειγμα τις δράσεις του Μέτρου, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα στάδια υλοποίησης του, επεξήγηση της διαδικασίας ένταξης, απόρριψης και ένστασης κλπ.)

Συστήνεται όπως μελετηθεί προσεκτικά ο Οδηγός Εφαρμογής Μέτρου.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να αποστείλουν πλήρως συμπληρωμένα και εμπρόθεσμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο green@oeb.org.cy  τα πιο κάτω έγγραφα:

  • Γραπτή δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μέτρο.
  • Άδεια λειτουργίας που εκδίδεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού
    Ή
    Σχετική βεβαίωση που θα εκδίδεται κατόπιν αιτήματος από το Υφυπουργείο Τουρισμού για τις μη αδειοδοτημένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δικαιούνται να λειτουργούν βάσει του Άρθρου 18 του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου (34(I)/2019)
  • Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάμει Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012
  • Έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Ενιαίας Επιχείρησης» για σκοπούς συμμόρφωσης με το άρθρο 2(2) του Κανονισμού (ΕΕ) αρι. 1407/2013 της Επιτροπής.
  • Αντίγραφο του Πιστοποιητικού σύστασης Εταιρείας

*Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις για τις οποίες οι επιχειρήσεις θα αποστείλουν περισσότερα από ένα ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα έντυπα για ένταξη στο Μέτρο, η ημερομηνία και ώρα παραλαβής της ολοκληρωμένης αίτησης θα λογίζεται αυτή με την οποία θα παραλαμβάνεται και το τελευταίο απαραίτητο έγγραφο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ΟΕΒ στο +357 22643000 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο green@oeb.org.cy