ΟΕΒ – Φορέας Υλοποίησης

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ιδρύθηκε το 1960 από δεκαεννιά (19) πρωτοπόρους επιχειρηματίες. Σήμερα, τα μέλη της ΟΕΒ δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας και απασχολούν περισσότερο από το 70% του εργατικού δυναμικού του ιδιωτικού τομέα.

Η ΟΕΒ είναι ένας παγκύπριος, ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποτελείται από περισσότερους από εκατό (100) κύριους επαγγελματικούς/τομεακούς Συνδέσμου που εκτείνονται σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας όπως η Βιομηχανία, Υπηρεσίες, Κατασκευές, Εμπόριο, Περιβάλλον, Ενέργεια, Τουρισμός, Παιδεία, Υγεία και Γεωργία, ενώ το σύνολο των άμεσων και έμμεσων μελών της ξεπερνά τις 10,000.

Ειδικότερα, το Τμήμα Ενέργειας & Περιβάλλοντος της ΟΕΒ ιδρύθηκε το 2016 και οι στόχοι του είναι να πρωτοπορεί στα θέματα της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αειφορίας, μέσω διαφόρων δράσεων, όπως:

 • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
 • Η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας στις επιχειρήσεις,
 • Η προώθηση των καθαρών τεχνολογιών και των πράσινων προϊόντων για την προστασία του περιβάλλοντος και τους στόχους του 2030 για την κυκλική οικονομία και την κλιματική αλλαγή,
 • Η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε τομείς που σχετίζονται με θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος,
 • Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και βιομηχανιών στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας.

Παράλληλα, από το 2018, η ΟΕΒ υλοποίησε μια σειρά από πρωτοποριακά έργα και πρωτοβουλίες που στοχεύουν π.χ. στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας, της οικο-καινοτομίας, της γαλάζιας ενέργειας, της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, της προώθησης των ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας.

Κύριες πρωτοβουλίες και έργα αποτελούν:

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την εκπαίδευση των επιχειρήσεων σε θέματα κλιματικής δράσης και τον καθορισμό των διαθέσιμων και σχεδιαζόμενων χρηματοδοτικών εργαλείων και σχεδίων.

Ανάπτυξη οδικού χάρτη χρηματοδότησης έργων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις επιχειρήσεις, με απώτερο στόχο ο χάρτης αυτός να ενσωματωθεί στην εθνική στρατηγική για το κλίμα και την ενέργεια.

Διευκόλυνση της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον ξενοδοχειακό τομέα σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω διάφορων δράσεων και της μετάβασης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε μια κυκλική και πράσινη οικονομία.

Υποβοήθηση και στήριξη των κυπριακών επιχειρήσεων στη μετάβαση της σε μια κυκλική οικονομία και συνεισφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας μέσω διαφόρων υπηρεσιών.

Την ευθύνη διαχείρισης και εφαρμογής του Μέτρου «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις» στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου (ΣΑΑ) για την περίοδο 2021 – 2026 έχει η ΟΕΒ ως Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο του ΣΑΑ. Ειδικότερα, η ΟΕΒ αναλαμβάνει:

 1. Την ενημέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με το Μέτρο,
 2. Την οργάνωση της απαραίτητης υποδομής, την ηλεκτρονική παραλαβή, ταξινόμηση και καταχώρηση των αιτήσεων, τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την παροχή κάθε μέσου που απαιτείται για την πλήρη διοικητική υποστήριξη του Μέτρου,
 3. Τη διανομή του αναγκαίου υλικού,
 4. iv. Τη διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των αιτήσεων στο Μέτρο αφού διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις και πρόνοιες του Μέτρου,
 5. Τη τήρηση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται στο Μέτρο,
 6. Την προβολή της χρηματοδότησης της ΕΕ μέσω του ΣΑΑ και τη χρήση του λογότυπου σε όλα τα έγγραφα και στο πληροφοριακό υλικό που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Μέτρου.