Χρυσός Κύκλος

Δικαίωμα συμμετοχής στο «Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών» έχουν όσες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ολοκληρώσουν με επιτυχία τον «Αργυρό Κύκλο Υπηρεσιών» και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα και με τους στόχους του Μέτρου. Σκοπός του «Χρυσού Κύκλου Υπηρεσιών» είναι η πιστοποίηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με το Σχήμα Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας.

Οι δικαιούχοι του κύκλου αυτού θα επωφεληθούν από όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον Αργυρό Κύκλο καθώς επίσης και με τα πιο κάτω:

Παρακολούθηση εφαρμογής

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα παρακολουθούνται από την Ομάδα Υλοποίησης του Μέτρου ως προς τη σωστή εφαρμογή του πλάνου εφαρμογής κυκλικών δράσεων που ετοιμάστηκε κατά την διάρκεια του «Αργυρού Κύκλου Υπηρεσιών». Θα παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες για τυχόν αναπροσαρμογές στα διάφορα στάδια υλοποίησης του πλάνου εφαρμογής κυκλικών δράσεων.

Προετοιμασία Πιστοποίησης

Θα διεξάγεται συνεχής έλεγχος και προετοιμασία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για την πιστοποίηση με το Σχήμα Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας. Η πιστοποίηση της ξενοδοχειακής επιχείρησης θα πραγματοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.

Συνοπτική περιγραφή του «Χρυσού Κύκλου Υπηρεσιών», παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα:

Κατηγορία Επιλέξιμης Υπηρεσίας Περιγραφή Επιλέξιμης Υπηρεσίας Αριθμός Δικαιούχων Ποσό Χορηγίας € Ποσοστό Χρηματοδότησης
Χρυσός Κύκλος Υπηρεσιών
  • Αποτύπωση αναγκών σε θέματα κυκλικής οικονομίας
  • Παροχή 3-ήμερου εκπαιδευτικού εργαστηρίου Κυκλικής Οικονομίας
  • Ανάπτυξη Εργαλείων για εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας
  • Εκπαίδευση προσωπικού
  • Ετοιμασία Πλάνου Εφαρμογής Κυκλικών Δράσεων
  • Επιχειρηματική καθοδήγηση
  • Παρακολούθηση υλοποίησης του πλάνου εφαρμογής
  • Προετοιμασία για πιστοποίηση με το Σχήμα Πιστοποίησης της Κυκλικής Οικονομίας
  • Πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα
20 Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις *28.400 100%

*Σημειώνεται ότι η χορηγία των €28.400 για τον Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών, συμπεριλαμβάνει και την χορηγία για την ολοκλήρωση του Αργυρού Κύκλου Υπηρεσιών. Η ένταξη στον Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών προϋποθέτει την ολοκλήρωση του Αργυρού Κύκλου Υπηρεσιών.