Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών – Συντονιστική Αρχή

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών (ΓΔ Ανάπτυξης), (τέως Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης), ιδρύθηκε ως Γραφείο Προγραμματισμού το 1961 με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στα πρώτα βήματά του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας αμέσως μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου.

Όραμα της ΓΔ Ανάπτυξης αποτελεί η διασφάλιση μιας αειφόρου ανάπτυξης και της ευημερίας των πολιτών, μέσω της προώθησης της ανάπτυξης της οικονομίας μέσα από το στρατηγικό σχεδιασμό, συντονισμό και παρακολούθηση της υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής. Παράλληλα βασικός στόχος αποτελεί και η διασφάλιση και βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων Ευρωπαϊκών και άλλων πόρων.

Μεταξύ άλλων η ΓΔ Ανάπτυξης:

  • Ενεργεί σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, ως Συντονιστική Ομάδα / Γραμματεία του νέου Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης στα πλαίσια του καθορισμού της στρατηγικής και της ευρύτερης πολιτικής για την προώθηση και υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
  • Ενεργεί ως Εθνική Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία.
  • Ετοιμάζει το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου, σε συνεργασία / συντονισμό με το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και του δυναμικού της χώρας για οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία.

Η ΓΔ Ανάπτυξης και ειδικότερα η Διεύθυνση Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει ορισθεί ως η Συντονιστική Αρχή (ΣΑ) για την υλοποίηση του εθνικού ΣΑΑ. Η ΣΑ έχει τη συνολική ευθύνη για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης του ΣΑΑ και για τη διασφάλιση της τήρησης των διαδικασιών του Συστήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου (ΣΠΕ) και της εθνικής νομοθεσίας από το σύνολο των εμπλεκομένων, ενώ αποτελεί το σημείο επαφής και ανταλλαγής πληροφοριών με την ΕΕ στο πλαίσιο της εφαρμογής του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Κυπριακή Δημοκρατία.