Υφυπουργείο Τουρισμού – Συνεργαζόμενος Φορέας Τουρισμού

Το Υφυπουργείο Τουρισμού ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου που προβλέπει την Ίδρυση Υφυπουργείου Τουρισμού, τον Διορισμό Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και για συναφή θέματα του 2018, ενώ αποτελεί μετεξέλιξη του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ).

Το Υφυπουργείο ιδρύθηκε με στόχο τη σύσταση στρατηγικής και εποπτικής αρχής με εξουσίες χάραξης εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό, προώθηση και προβολή της Κύπρου ως τουριστικός προορισμός. Μέρος της αποστολής του αποτελεί και η εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας.
Κύριες αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, αποτελούν:

  • Η χάραξη ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού και ο επιτελικός σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης της Κύπρου και η υλοποίηση της με τη χρήση των απαραίτητων οριζόντιων πολιτικών.
  • Η στήριξη των επενδύσεων στον τουρισμό.
  • Η προώθηση της τουριστικής συνείδησης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.