Προκήρυξη Μέτρου «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις» – Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ανακοινώνει σήμερα, 28 Απριλίου 2022, την έναρξη υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Μέτρο «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις», το οποίο απευθύνεται σε όλες τις αδειούχες ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) ανεξαρτήτου μεγέθους. Το Μέτρο χρηματοδοτείται από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου για την περίοδο 2021 – 2026, με συνολικό προϋπολογισμός που ανέρχεται σε €1,4εκ.

Ο σκοπός του Μέτρου είναι η καθοδήγηση και η διευκόλυνση της μετάβασης των κυπριακών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε μια πράσινη και κυκλική οικονομία, η οποία θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητάς τους.

Στο Μέτρο προβλέπονται δύο κύκλοι Υπηρεσιών, ο «Αργυρός Κύκλος» και ο «Χρυσός Κύκλος». Στον «Αργυρό Κύκλο Υπηρεσιών» παρέχονται σε 50 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συμβουλευτικές υπηρεσίες, εργαστήρια και επιχειρηματική καθοδήγηση για ανάπτυξη πλάνου εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Στο «Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών» αναμένεται να συμμετέχουν 20 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες, εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τον «Αργυρό Κύκλο Υπηρεσιών», θα προχωρήσουν σε πιστοποίηση με το Σχήμα Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας που θα αναπτυχθεί για πρώτη φορά σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο στα πλαίσια του Μέτρου.

Η ένταση της χορηγίας για συμμετοχή ανέρχεται στο 100% του κόστους κάθε κύκλου Υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα πρέπει να αποστείλουν πλήρως συμπληρωμένα τα πιο κάτω έντυπα στην OEB, στην ηλεκτρονική διεύθυνση green@oeb.org.cy το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου, 2022 στις 11:30 π.μ.:

  1. Γραπτή δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μέτρο.
  2. Άδεια λειτουργίας που εκδίδεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού ή Σχετική βεβαίωση που θα εκδίδεται κατόπιν αιτήματος από το Υφυπουργείο Τουρισμού για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δεν είναι αδειοδοτημένες και δικαιούνται να λειτουργούν βάσει του Άρθρου 18 του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου (34(I)/2019).
  3. Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάμει Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012.
  4. Έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Ενιαίας Επιχείρησης» για σκοπούς συμμόρφωσης με το άρθρο 2(2) του Κανονισμού (ΕΕ) αρι. 1407/2013 της Επιτροπής.
  5. Αντίγραφο του Πιστοποιητικού σύστασης Εταιρείας

Τα σχετικά έντυπα μπορούν να παραληφθούν από την ιστοσελίδα του Μέτρου: www.circularhotels.com.cy

Περισσότερες πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες που προβλέπονται στον Αργυρό και Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών αλλά και γενικότερα πληροφορίες που αφορούν το Μέτρο, βρίσκονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Μέτρου και στην ιστοσελίδα www.circularhotels.com.cy